Life Oso Courel

Rutas do Oso e o Mel do Courel – Ruta dos Alvares

Rutas do Oso e o Mel do Courel – Ruta dos Alvares 3232 3232 Fundación Oso Pardo

Ruta dos Alvares

Percorrendo a Tradición Apícola da Serra do Courel
Os alvares son estruturas tradicionais de altos e fortes muros que protexían as colmeas do oso, construídos en zonas de gran pendente para dificultar aínda máis a entrada do predador. Durante o percorrido da Ruta dos Alvares, duns sete quilómetros de lonxitude, contemplaremos un bo número de alvares, algúns deles en bo estado de conservación e aínda en uso para compatibilizar a produción apícola coa presenza do oso na zona.

Comezaremos a ruta no aparcadoiro de Seceda e dirixirémonos pola estrada cara o sur a través do souto que rodea á aldea. Ó pouco, desviarémonos á esquerda por un camiño que nos levará cara a Ferrería de Lousadela, onde poderemos observar a ponte de Lousadela e o río Lóuzara. Logo de visitar a ferrería e volver a cruzar o Lóuzara, temos a opción de desviarnos e visitar o Arco da Veiga, fermosa estrutura que cumpría unha dobre función: acueduto e ponte.

Retomaremos o camiño subindo polas abas do rego de Seceda, percorrendo as fermosas fragas da zona ata chegar ó Pontón de Muíños que cruza o rego de Seceda, onde podemos observar río arriba a fervenza Pinchón de Muíños. Desde alí, só nos queda un pequeno tramo de camiño ata chegar de volta a Seceda.

Nota: as Rutas do Oso e do Mel atravesan diferentes explotación apícolas, polo que debes ter coidado coas abellas, especialmente se es alérxico ó seu veleno.

 

Recorriendo la Tradición Apícola de la Sierra de O Courel
Los alvares son estructuras tradicionales de altos y fuertes muros que protegían las colmenas del oso, construidos en zonas de gran pendiente para dificultar aún más la entrada del predador. Durante el recorrido de la Ruta dos Alvares, de unos siete kilómetros de longitud, contemplaremos un buen número de alvares, algunos de ellos en buen estado de conservación y aún en uso para compatibilizar la producción apícola con la presencia del oso en la zona.

Empezaremos la ruta en el aparcamiento de Seceda y nos dirigiremos por la carretera hacia el sur a través del souto que rodea a la aldea. Al poco, nos desviaremos a la izquierda por un camino que nos llevará hacia la Ferrería de Lousadela, donde podremos observar el puente de Lousadela y el río Lóuzara. Luego de visitar la herrería y volver a cruzar el Lóuzara, tenemos la opción de desviarnos y visitar el Arco da Veiga, hermosa estructura que cumplía una doble función: acueducto y puente.

Retomaremos el camino subiendo por las laderas del arroyo de Seceda, recorriendo los hermosos bosques de la zona hasta llegar al Pontón de Muíños que cruza el arroyo de Seceda, donde podemos observar río arriba la cascada Pinchón de Muíños. Desde allí, solo nos queda un pequeño tramo de camino hasta llegar de vuelta a Seceda.

Nota: las Rutas del Oso y de la Miel atraviesan diferentes explotaciones apícolas, por lo que debes tener cuidado con las abejas, especialmente si eres alérgico a su veneno.

 

Máis información:

Tríptico da ruta

Carteles de de la ruta

Ruta en Wikiloc

 

Compartir esta publicación

Rutas do Oso e o Mel do Courel – Ruta das Forgas

Rutas do Oso e o Mel do Courel – Ruta das Forgas 3232 3232 Fundación Oso Pardo

Ruta das Forgas

Percorrendo os Cumes de Seceda: Paisaxe e Alvares
A aldea de Seceda foi declarada como ben de interese cultural, baixo a categoría de lugar de interese etnográfico, no ano 1997 e posteriormente foi completamente restaurada, polo que é moi recomendable visitala e perderse polas súas rúas, ou calellóns, sendo un dos mellores exemplos da arquitectura tradicional courelá.

A Ruta das Forgas recorre durante case seis quilómetros as zonas máis altas de Seceda. O camiño comeza na zona leste da aldea, concretamente no seu aparcadoiro, subindo primeiramente cara o lavadoiro e a fonte, onde podemos recoller auga para o camiño. Seguiremos a ruta subindo cara as Penas Corveiras, percorrendo os vellos camiños que transitaban cara a Escrita e Paderne e deixando á nosa dereita o regueiro de Seceda.

Unha forte pendente levaranos ata a Campa de Rebordelo, onde podemos descansar brevemente para observar as amplas vistas da zona. Logo disto, cambiaremos de val e comezaremos a baixar polas abas do rego de Montelongo ata chegar ó souto de Seceda, rematando a nosa ruta na zona occidental da aldea.

Nota: as Rutas do Oso e do Mel atravesan diferentes explotación apícolas, polo que debes ter coidado coas abellas, especialmente se es alérxico ó seu veleno.

 

Recorriendo las Cumbres de Seceda: Paisaje y Alvares
La aldea de Seceda fue declarada como bien de interés cultural, bajo la categoría de lugar de interés etnográfico, en el año 1997 y posteriormente fue completamente restaurada, por lo que es muy recomendable visitarla y perderse por sus callejuelas, o calellóns, siendo uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional de O Courel.

La Ruta das Forgas recorre durante casi seis kilómetros las zonas más altas de Seceda. El camino comienza en la zona este de la aldea, concretamente en su aparcamiento, subiendo primeramente hacia el lavadero y la fuente, donde podemos recoger agua para el camino. Seguiremos la ruta subiendo hacia las Penas Corveiras, recorriendo los viejos caminos que transitaban hacia la Escrita y Paderne y dejando a nuestra derecha el arroyo de Seceda.

Una fuerte pendiente nos llevará hasta la Campa de Rebordelo, donde podemos descansar brevemente para observar las amplias vistas de la zona. Después de esto, cambiaremos de valle y comenzaremos a bajar por la ladera del arroyo de Montelongo hasta llegar al souto de Seceda, terminando nuestra ruta en la zona occidental de la aldea.

Nota: las Rutas del Oso y de la Miel atraviesan diferentes explotaciones apícolas, por lo que debes tener cuidado con las abejas, especialmente si eres alérgico a su veneno.

 

Máis información:

Tríptico da ruta

Carteles de de la ruta

Ruta en Wikiloc

 

Compartir esta publicación

Rutas do Oso e o Mel do Courel – Ruta das Anduriñas

Rutas do Oso e o Mel do Courel – Ruta das Anduriñas 3232 3232 Fundación Oso Pardo

Ruta das Anduriñas

Paseando entre Cabanas, Carballeiras e Soutos
A Ruta das Anduriñas percorre durante uns seis quilómetros algunhas das zonas de maior beleza e illamento da parroquia de Seceda. Comeza na zona oeste da aldea, atravesando primeiramente o seu souto, no que destacan un bo número de castaños centenarios. Posteriormente, percorreremos ás abas do rego de Montelongo, afluente do río Lóuzara, para atoparnos coas cabanas das Anduriñas, chamadas así por estar situadas debaixo da escarpada pena do mesmo nome na que, sen dúbida, aniñarían estas aves ou algún parente desta coñecida ave.

Neste val poderemos observar unha zona boscosa de grande extensión, aínda que a propia presenza das cabanas, construcións habitualmente usadas como apoio ós traballos gandeiros, indícanos que estas carballeiras son moi novas e que ata non hai moitas décadas esta zona estaba ocupada por cultivos e prados.

Continuando o camiño, chegaremos ó castro de Seceda, xa sen restos das construcións que fai tempo ocupaban este alto e que nos indica a antiga ocupación destes vales. Desde alí, baixaremos de novo cara o souto de Seceda para rematar a ruta chegando outra vez á aldea desde onde partimos.

Nota: as Rutas do Oso e do Mel atravesan diferentes explotación apícolas, polo que debes ter coidado coas abellas, especialmente se es alérxico ó seu veleno.

 

Paseando entre Cabañas, Robledales y Soutos
La Ruta das Anduriñas recorre durante unos seis kilómetros algunas de las zonas de mayor belleza y aislamiento de la parroquia de Seceda. Comienza en la zona oeste de la aldea, atravesando primeramente su souto, en el que destacan un gran número de castaños centenarios. Posteriormente, recorreremos las laderas del arroyo de Montelongo, afluente del río Lóuzara, para encontrarnos con las cabañas de As Anduriñas, llamadas así por estar situadas debajo de la escarpada peña del mismo nombre en la que, sin duda, anidarían las golondrinas o algún pariente de esta conocida ave.

En este valle podremos observar una zona boscosa de gran extensión, aunque la propia presencia de las cabañas, construcciones habitualmente usadas como apoyo a los trabajos ganaderos, nos indica que estos bosques son muy jóvenes y que hasta no hace muchas décadas esta zona estaba ocupada por cultivos y prados.

Continuando el camino, llegaremos al castro de Seceda, ya sin restos de las construcciones que antaño ocupaban este alto y que nos indica la antigua ocupación de estos valles. Desde allí, bajaremos de nuevo hacia el souto de Seceda para terminar la ruta llegando otra vez a la aldea desde donde partimos.

Nota: las Rutas del Oso y de la Miel atraviesan diferentes explotaciones apícolas, por lo que debes tener cuidado con las abejas, especialmente si eres alérgico a su veneno.

Máis información:

Tríptico da ruta

Carteles de de la ruta

Ruta en Wikiloc

 

Compartir esta publicación
WordPress Image Lightbox Plugin